K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Souhlasím

logo

deti-new-150

Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256
E-mail: info@zshorskavrchlabi.cz Tel.: 499 422 001, 732 874 045

Informace k průběhu zápisu

23.03.2023

Informace k průběhu zápisu

Zápis se bude skládat z formální a motivační části v celkové délce maximálně 20 minut.

 1. formální části zápisu

Zákonný zástupce dítěte požádá u zápisu o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Tuto žádost si zákonný zástupce může předem stáhnout na internetových stránkách školy nebo ji obdrží přímo na místě zápisu. Na základě podané žádosti bude zahájeno správní řízení ve věci rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky, dítěti bude přiděleno registrační číslo.

Zákonným zástupcům budou v průběhu zápisu podány informace:

 • o možnosti odkladu povinné školní docházky s potřebnými podrobnostmi k podání žádosti o odklad,
 • o možnostech pomoci k usnadnění nástupu dítěte do školy.
 1. motivační části zápisu

Se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti (předčtenářské dovednosti, slovní zásoba, výslovnost, geometrické tvary, počet do 5, porovnání velikostí a množství, znalost zvířátek, ročních období, pohádky atd., rozpoznávání barev, poznávání písmen, kresba postavy, jemná motorika).

Zápis do 1. třídy  – kritéria pro přijetí

Datum a místo konání:

ZŠ Lesní 30 úterý 4. dubna 2023 od 13 do 17 hodin

ZŠ Horská 256 pondělí 3. dubna 2023 od 13 do 17 hodin

U zápisu jsou zákonní zástupci povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

Aby bylo dítě přijato, musí být splněna následující kritéria:

 1. Připravenost dítěte na školní docházku

Přiměřenou tělesnou a duševní vyspělost dítěte orientačně posoudí zapisující učitelé na základě vlastního pozorování dítěte během zápisu a údajů získaných od rodičů (zákonných zástupců).

 1. Datum narození

Nástup v řádném termínu:

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Nástup po odkladu:

 • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu příslušného kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce i dítě, kterému byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

 

 1. Prostorová kapacita

V případě zapsání většího počtu dětí než je stávající prostorová kapacita školy – třídy (tj. otevření jedné první třídy v celkovém maximálním počtu 25 žáků), budou přednostně přijímány děti dle následujících kritérií:

 • Děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
 • Děti cizinců, které bydlí ve spádovém obvodu školy.
 • Děti, které mají ke dni zápisu na naší škole sourozence.

V případě, že nerozhodnou tato kritéria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

 1. Přijetí dítěte

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen na škole a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

 1. Zápis cizinců

K zápisu v těchto termínech mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen stejný termín zápisu.

Для зарахування  можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації 3 та 4 квітня 2023 з 13 до 17 годин.

 

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
© Všechna práva vyhrazena. · www.zshorskavrchlabi.cz · ŠVP · Ochrana osobních údajů - GDPR · Vytvořila firma IT Partner

patickaGreen

deti-new-150

deti-new-150