K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Souhlasím

logo

deti-new-150

Bakaláři - škola Horská
Bakaláři - škola Lesní
Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256
E-mail: reditel@zshorskavrchlabi.cz Tel.: 739 414 412, 499 421 672, 499 422 001

Kritéria přijetí do 1. třídy

23.03.2023

Zápis do 1. třídy  – kritéria pro přijetí

Datum a místo konání:

ZŠ Lesní 30 úterý 4. dubna 2023 od 13 do 17 hodin

ZŠ Horská 256 pondělí 3. dubna  2023 od 13 do 17 hodin

U zápisu jsou zákonní zástupci povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

Aby bylo dítě přijato, musí být splněna následující kritéria:

 1. Připravenost dítěte na školní docházku

Přiměřenou tělesnou a duševní vyspělost dítěte orientačně posoudí zapisující učitelé na základě vlastního pozorování dítěte během zápisu a údajů získaných od rodičů (zákonných zástupců).

 1. Datum narození

Nástup v řádném termínu:

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Nástup po odkladu:

 • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu příslušného kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce i dítě, kterému byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

 

 1. Prostorová kapacita

V případě zapsání většího počtu dětí než je stávající prostorová kapacita školy – třídy (tj. otevření jedné první třídy v celkovém maximálním počtu 25 žáků), budou přednostně přijímány děti dle následujících kritérií:

 • Děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
 • Děti cizinců, které bydlí ve spádovém obvodu školy.
 • Děti, které mají ke dni zápisu na naší škole sourozence.

V případě, že nerozhodnou tato kritéria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

 1. Přijetí dítěte

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen na škole a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

 1. Zápis cizinců

K zápisu v těchto termínech mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen stejný termín zápisu.

Для зарахування  можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації 3 та 4 квітня 2023 з 13 до 17 годин.

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
© Všechna práva vyhrazena. · www.zshorskavrchlabi.cz · ŠVP · Ochrana osobních údajů - GDPR · Vytvořila firma IT Partner

patickaGreen

deti-new-150

deti-new-150